لیست آخرین پرداخت ها
شماره تراکنش کاربر مبلغ وضعیت تاریخ
612 **saeedfara **112 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
611 **sohrabfara **139 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
610 **saeedfara **143 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
609 **saeedfara **177 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
608 **saeedfara **265 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
607 **saeedfara **140 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
606 **saeedfara **221 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
605 **sohrabfara **102 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
604 **saeedfara **185 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
603 **saeedfara **115 پرداخت شده *۹۷/۰۷/۱۳*
602 **Sl **335 کارت غیرفعال *۹۷/۰۷/۱۳*